Yahudiler, Kutsal topraklar ve Mesih'in ayak sesleri

Erkan Arkut

Yahudiler, Kutsal topraklar ve Mesih'in ayak sesleri

Yazılarımda Müslümanların yüzyıllardır büyük kurtarıcı Hz. Mehdi’yi bekledikleri gibi Yahudilerin de tüm dünyayı adaletle, barışla ve huzurla dolduracak olan Mossiah’ı beklediklerinden bahsediyorum. Mossiah'ın yani Hz. Mehdi’nin yapacağı vazife nedir? Dünyayı dinsizlikten, materyalizmden kurtarmak, dünyayı bayram yerine çevirmek, dünyayı adeta bir düğün salonu haline getirmek, acılara son vermek…


Bildiğiniz gibi Yahudiler kendilerini içine düştükleri zulümden (onlar da duvarların arkasında ciddi sıkıntı içindeler) kurtaracak Mossiah’ı büyük bir özlemle bekliyorlar, her gün özel olarak Mossiah’ın biran önce zuhur etmesi için dua ediyorlar. Mehdiyet hem Müslümanların, hem Yahudilerin, hem de Hıristiyanların lehine bir sistem. Bu sistemde herkes rahat bir nefes alacak.

Yahudilerin kendi inançlarına göre nasıl ve neden Mesih beklediklerine değinirsek, Yahudiler 70 yılında Filistin'den sürülmelerinin ardından, onlar için "diaspora" dönemi, yani İsrail toprakları dışındaki dönem başladı. Çeşitli ülkelere dağıldılar. Gittikleri her ülkede azınlık konumundaydılar. Hıristiyan dünyası, onlara fazla sempati göstermiyordu. "İsa'nın katilleri" sıfatını kazanmışlardı bir kez. Bu ortamda, Yahudiler arasında, eskiden beri kutsal metinlerde yer alan bir konu gittikçe önem kazanmaya başladı. Bu, bir gün bir "Mesih"in geleceği ve Yahudilerin onun önderliğinde Filistin'e geri dönecekleri inancıydı. Mesih'in gelişi, asırlar boyu Yahudi gettolarında en çok konuşulan ve beklenen kehanet oldu. Her gün düzenli olarak, Mesih'in gelişi için dua edilirdi. Mesih inancı, güçlenerek devam etti. "Yahudi Ansiklopedisi"EncyclopaediaJudaica, konuyla ilgili olarak şu bilgileri veriyor:


Hahamların düşüncesine göre, Mesih, insanlık tarihinin en üst noktasında, İsrail'i kurtaracak ve yönetecek olan kraldır. Bu şekilde, Tanrı'nın Krallığı, kurulmuş olacaktır... Mesih, İsrail'in düşmanlarını yenecek, Yahudi halkını yeniden topraklarına kavuşturacak, onları Yehova'yla yakınlaştıracaktır. Bir peygamber, savaşçı, hâkim, kral ve Tevrat öğreticisi olacaktır... Hahamlar, Mesih'in Davud'un soyundan geleceğine inanırlar.


Yahudi öğretisinin temel taşlarından biri olan Mesih inancı, görüldüğü gibi, İsrailoğulları'nın yükseliş beklentisidir. Kuran ayetinde "İsrailoğulları'nınyükselişi"nin yeryüzünde bozgunculuk (anarşi, adaletsizlik, dejenerasyon, şiddet, zulüm vb.) çıkarmakla paralel olduğu vurgulanıyordu. Acaba, Yahudilerdeki Mesih inanışı, bu "bozgunculuk" boyutunu da içeriyor mu?


Yahudi kaynakları, Mesih'in gelişinin Yahudiler için bir kurtuluş olduğunu söylerler ama bu "kurtuluş"un Yahudi olmayanlar için ne anlama geldiği üzerinde pek durmazlar. Mesih, Yahudileri "kurtarırken" diğer milletleri ve dinleri ne yapacaktır? Bunun cevabını önce Yahudi kaynaklarında diğer millet ve dinlere nasıl bakıldığında aramak gerekiyor. Bu kaynaklardan en önemlisi Eski Ahit (Tevrat)tır. Eski Ahit'e göre, Yahudiler diğer tüm halklardan üstün ve "seçilmiş" bir halktır. Yeryüzünün gerçek sahipleri onlardır ve yeryüzünü yönetme hakkı da onların elindedir. Bu konudaki yüzlerce Tevrat hükmünden birkaçı şöyledir:

Siz Allahınız Rabbin oğullarısınız... Çünkü sen Allah'ın Rabbe mukaddes bir kavimsin ve Rab yer üzerinde bütün kavimlerden üstün olarak kendisine has bir kavim olmak üzere seni seçti. ... Ve onlardan nefret ettim. Fakat size dedim: Siz onların topraklarını miras olarak alacaksınız ve ben size onu mülk olmak üzere vereceğim, ben sizi milletlerden ayırt eden Allahınız Rabbim Ben dedim. Siz ilahlarsınız ve hepiniz yüce olanın oğullarısınız. Kalk ey Allah yeryüzüne hükmet. Zira milletlerin hepsine sen varis olacaksın.
Bu "yeryüzüne hükmetme" hakkını tanımayanlar, "Tanrı'nın seçilmiş kavmi"ne karşı gelmiş olurlar ki, cezalandırılmaları gerekir. Ceza, şiddetle olur. Bir M. Tevrat ayetinde şöyle denmektedir: "İşte benden ve miras olarak sana milletleri, mülkün olarak yeryüzünün uçlarını da vereceğim. Onları demir çomakla kıracaksın; bir çömlekçi kabı gibi onları parçalayacaksın."

Bu durumda Mesih'in yapacağı da bu inanışın gereklerini yerine getirmek, yani diğer millet ve dinlerin Yahudilere boyun eğmesini sağlamaktır. Kabul etmeyen, ayetlerdeki yöntemlerle, cezalandırılacak ve yola getirilecektir...


Yahudi kaynakları, başta belirttiğimiz gibi Mesih'in bu misyonundan pek söz etmezler. Biraz söz eden bir tanesi, The Universal Jewish Encyclopedia, Mesih'in diğer milletleri ne yapacağını şöyle bildiriyor: "Mesih geldiğinde diğer milletler ya fethedilecek, ya imha edilecek ya da dinlerinden döndürüleceklerdir. Ama sonları ne olursa olsun, o tarihten sonra İsrail için sıkıntı kaynağı olmaktan çıkacaklardır."
Kısacası Yahudilerin beklediği Mesih, Kuran'da sözü edilen "bozgunculuk" hareketini en üst noktada uygulayacak kişidir. Kimileri, söz konusu Mesih düşüncesinin Yahudi dininin içinde önemli bir yer tutmayan ve yalnızca bazı Yahudi grupları tarafından savunulan bir inanç olduğunu sanabilir. Mesih inancı, Yahudi dininin temel taşlarından biridir ve dinlerine bağlı olan tüm Yahudilerce büyük bir bağlılıkla korunmaktadır. Yahudi geleneğinin en büyük isimlerinden olan Haham Maimonides, Mesih inancının Yahudiliğin temellerinden biri olduğunu ve Mesih gelince diğer milletlerin Yahudilere boyun eğeceğini bildirir:

Maimonides, MishneTorah (İkinci Tevrat) adlı eserinde, Davud'un soyundan bir kişinin bir gün eski Krallık'ı kuracağını ve Yahudileri zafere kavuşturacağını yazar. Buna göre bu kişi, diasporaya dağılmış olan Yahudileri Kutsal Topraklar'a döndürecek ve Tapınak'ı yeniden inşa edecektir. Dolayısıyla, Tevrat'ın yasaları, Tapınak'la ilgili olanlar da dahil olmak üzere, yeniden Kutsal Topraklar'da uygulanmaya başlayacaktır. Ve sonunda bütün milletler, Yahudilerin 'Tanrı'nın Oğulları' olmaktan gelen üstünlüklerini kabul edecektir...
... Maimonides şöyle der: 'Mesih'in gelişine tam bir inançla inanıyorum. Ne kadar geç kalırsa kalsın, her gün onun gelişini bekliyorum'... Mesih'in gelişi kuşaklar boyunca ertelenmesine ve onbir yüzyıldır diasporanın sürmesine rağmen, Maimonides son derece kararlıydı. Mesih ile ilgili şu hükmü veriyordu: 'Mesih'e inanmayan, hatta onun gelişini sabırsızlıkla beklemeyen kimse, yalnızca resullerin haberlerini değil, tüm Tevrat'ı da yalanlamış olur'.
Peki Mesih ne zaman gelecektir? Bu kuşkusuz önemli bir sorudur ve binlerce yıllık Yahudi tarihinin de en önemli konularından biridir. Öyle ki, Yahudi tarihinde çok sayıda "sahte Mesih" yer alıyor. Bu kişiler gözlenen vaktin geldiğini ve kendilerinin beklenen Mesih olduklarını öne sürerek Yahudi cemaatlerinde dalgalanmalar yaratmışlardır. Ama bu Mesihler'in "sahte"liklerinin en açık göstergesi Filistin'e dönüş ve Kudüs'ü ele geçirme operasyonunu başaramamış olmalarıdır.
Ama bugün, Yahudiler, ilk sürgünden 19 yüzyıl sonra Filistin'e dönmüş ve Kudüs'ü almış durumdalar! İşin en ilginç yanı da, Yahudi önde gelenlerinin, bu dönüşü, yani İsrail Devleti'nin kuruluşunu Mesih inancına paralel olarak yorumlamaları. Bu, hem Mesih inancının günümüz Yahudileri arasında da ne denli güçlü olduğunu gösteriyor, hem de Mesih'in gelişi ile ilgili olarak hangi tarihlerin beklendiğini ortaya koyuyor. EncyclopaediaJudaica, İsrail Devleti-Mesih inancı paralelliğini şöyle bildiriyor:
Geleneksel (Ortodoks) düşünceye göre, Mesih, Davud'un soyundandır. Kudüs'te hükmedecek ve Tapınak'ı yeniden inşa edecektir. Çoğu Ortodoks haham, ilk başta Siyonizme karşı çıkmış, bu akımın tanrısal olan kurtuluş yerine tümüyle insan yapımı bir kurtuluş öngördüğünü öne sürmüştü. Fakat, İsrail Devleti'nin kurulmasıyla birlikte, Ortodoksinin genel görüşü, İsrail'in 'Mesih'in gelişinin başlangıcı' olduğu şekline dönüştü: Yani Tanrı'nın yönlendirmesi ile insanların kurdukları yapı, Tanrı'nın doğrudan müdahalesi ile gerçekleşecek olan Mesihi dönemin hazırlayıcısı olacaktı. Ortodoks hahamlar arasında, çağımızdaki olayları Mesih'in gelişinin ışığında değerlendirme yöntemi de çok yaygındır. Öyle ki, M. Kasher, Eski Ahit'teki 'Ve ay kızaracak ve güneş utanacak; çünkü orduların Rabbi Siyon dağında ve Yeruşalayim'de (Kudüs) krallık edecek; onun ihtiyarları karşısında da izzet!' ayetinde yer alan kehanetteki ayın inişini, İsrail Devletinin kurulması olarak yorumlamıştır.
Üstteki alıntıdan da anlaşıldığı gibi Yahudilere göre, İsrail Devleti'nin kurulması ile birlikte Mesih'in gelişinin ön şartları hazırlanmış olmaktadır. Bu inanca göre, "insani" çabayla başlayan bu süreç, "ilahi" bir gelişme olan Mesih'in gelişi ile devam edecektir.Ancak bu "mutlu son"a varılabilmesi için Yahudilerce Mesih'in gelişinden önce yapılması gereken ve Mesih'e ortam hazırlayacak olan üç misyon vardır. The Universal Jewish Encyclopedia bu misyonları şöyle anlatır:
Siyasi Siyonizmin ortaya çıkması ile birlikte Haham HirschKalischer tarafından geliştirilen teori diğer hahamlarca da kabul gördü. Buna göre, Mesih'in dönüş süreci, doğal olaylarla başlayacaktı: Yahudilerin Filistin'e yerleşme isteği ve diğer milletlerin gönüllü olarak bu işe yardım etmesi ile. Mesih'in ortaya çıkışı ve vaadedilen mucizelerin gerçekleşmesi için gereken şartlarsa şunlardı: Kutsal Topraklar'da büyük ve yeter sayıda Yahudinin yerleşip devlet kurulması, Kudüs'ün ele geçirilmesi ve Tapınak'ın yeniden inşa edilmesi.
Bu üç şartın birincisi olan Kutsal Topraklar'daki Yahudi nüfusunun arttırılması, Siyonist hareketin önderleri tarafından bu yüzyılın başından beri uygulanmaktadır. Devlet ise 1948'de kuruldu. İkinci şart, yani Kudüs'ün ele geçirilmesi, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda yerine getirildi. 1980'de Kudüs "İsrail'in ebedi başkenti" ilan edildi...
Dolayısıyla, Mesih'in gelişini sağlayacak misyonlardan geriye bir tek Tapınak'ın yeniden inşa edilmesi kaldı.19 yüzyıldır yıkık olan ve sadece tek duvarı ayakta kalan Tapınak, ilk bozgun döneminin ardından gelen yıkılışın anısına, Yahudiler tarafından Ağlama Duvarı'na dönüştürülmüş olan Süleyman Tapınağı.
"PekiTapınak'ı inşa etmek zor bir şey midir?" sorusu akla gelebilir hemen. Öyle ya, İsrailliler için bir Tapınak inşa etmenin zorluğu nedir? Zorluk, Tapınak'ın inşa edilmesinde değildir. Eski Tapınak'ın bulunduğu alan üzerinde bugün iki İslam mabedi durmaktadır: Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra. Tapınak'ın yapılabilmesi için bu iki mabedin de yıkılması gerekmektedir. Pürüz dünya Müslümanlarıdır. Onlar, varoldukları sürece, İsraillilerin bu iki mescidi yıkmalarına izin vermemektedirler...
Tüm bu incelediğimiz bilgilerden, Kuran'da anlatılan "İsrailoğulları'nın ikinci yükselişi" olayının içinde bulunduğumuz çağa baktığı anlaşılıyor. Yahudiler 19 yüzyıl süren sürgünün ardından Kutsal Topraklar'a dönmüş, "Mesih'in ayak sesleri"ni dinliyorlar. 19 yüzyıldır ilk kez bu kadar "yükselebilmiş" durumdalar. Dünya üzerinde, ünlü lobileri sayesinde ne denli etkin oldukları biliniyor. Ortadoğu'da uyguladıkları şiddet, Balkanlar'dan Filipinler'e kadar uzanan coğrafyada anti-İslam hareketlere verdikleri destek ya da Latin Amerika'dan Afrika'ya Üçüncü Dünya'da faşizme yaptıkları yardımlar, "bozgunculuk" çıkardıklarının açık birer göstergesidir.
Yazıma ikinci bölümde devam edeceğim ama bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Yahudilerin beklediği Mossiah ile Müslümanların beklediği Mehdi aynı kişidir. Hz. Mehdi Yahudilerin inancında olduğu gibi bu dünyaya kan dökmeye değil, tam tersine barış getirmeye gelecektir. Onun döneminde savaşlar tamamen susacak, uyuyan kimse dahi uyandırılmayacaktır.
İnsanlar, balarılarının beyleri etrafından toplanması gibi, Hz. Mehdi (as)'ın çevresinde toplanırlar. DAHA ÖNCE ZULÜMLE DOLU OLAN DÜNYAYI, O ADALETLE DOLDURUR. ADALETİ O DENLİ OLUR Kİ, UYKUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ VE BİR DAMLA KAN BİLE AKITILMAZ.DÜNYA, ADETA ASR-I SAADET DEVRİNE GERİ DÖNER. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)
Erkan Arkut

1.04.2014 (Erkan Arkut)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez “İslam’da kadın dövmek yok!” diye açıklama yapsın!

Mesnevi’nin Kuran’a göre yanlışları ve Rumilik tehlikesi -1

İnsanlar 02.02.2022 saat 22:00 tarihini unutmasınlar, bir yere not alsınlar…

Mümin için dünya hayatında yaşarken iki yol var, birini seçmek gerek...

Her sene Survivor programında insanların insanlıktan çıkmasını mı seyredeceğiz?

Fatih Altaylı boş yere köhne evrim teorisini kurtarmaya çabalıyor!

Alman gazeteci Udo Ulfkotte: CIA’ye çalışan Türk gazeteciler var!

David Lloyd George: Atatürk yüzünden Türkiye’yi parçalayamadık!

Peygamberimiz Suriye’de yaşanacakları detay detay hadislerinde anlatmış!

Irak hükümetine bak, yarısı İngiliz vatandaşı!

“Vallahi mahcubum, görevimi yapamıyorum” diyen Diyanet Başkanı Mehmet Görmez’e Cevap

Rotschild, Soros ve İngiltere’nin desteklediği Hillary Clinton kaybedince olanlar oldu!

Kim seçilirse seçilsin, Amerika’nın gerçek patronu İngiliz derin devletidir!

“Mehdi gelmeyecek” diyerek düzenledikleri sempozyumda uyuyan uyuyana!

Abdülhamit’in uzun süre iktidarda kalmasının nedeni neydi?

Darbenin ardından Soros yöntemiyle cemaatlere, tarikatlara yoğun baskı yapılıyor!

Abdülhamit döneminde şarap üretimi 340 milyon litreye çıkmış!

Neden ısrarla Osmanlı’yı paramparça eden Abdülhamit’i koruyorsunuz?

Abdülhamit döneminde Osmanlı İngiliz derin devletinin hâkimiyetine girdi...

Fethullah Gülen’in sahte Mehdi olduğu nereden anlaşılıyor?

Kuran’a göre darbe suçluları idam edilmeli mi, yoksa edilmemeli mi?

Kan döken Mehdi değildir…

Türkiye’ye oyun oynamaya çalışanlar kardeşi kardeşe kırdıramayacaklar!

Ertuğrul Özkök’e cevap: “Asıl düşmanımız İşid değil, hedef şaşırtmayın!”

Atatürk havalimanı saldırısında 42 kişi şehit düşerken halk Survivor seyrediyordu!

Sarımsak heykeli dikip Avrupa Birliği’ne neden alınmıyorum diye bozulan Türkiye!

Tayyip Erdoğan Rusya’dan uçağını düşürdüğümüz için özür dilesin...

Hükümet Türkiye’yi bölmeye çalışan üst aklın kim olduğunu açıklasın...

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun utanç verici LBGTİ hareketi!

İngiliz derin devleti Müslümanlar teröristtir, hepsini yok edelim stratejisini

Ülkeleri felakete ve parçalanmaya sürükleyen başkanlık sistemi!

Dünya derin devletlerinin derdi İşid değil Müslümanlar kıyımı!

Şimdi 200 Fransız'a karşı 2 milyon Müslüman'ın canı alınacak

PKK'yı sarayda ağırlayan Fransa terör belası başına gelince neden ağlıyor

AK Parti derin sessizliğe gömülen diğer %50'yi nasıl kazanabilir?

Beşar Esad Hz. Mehdi'ye gelip af mı dileyecek?

hücrelerime kadar mutlu olmamın sırrı ne?

Önümüzdeki on yıl içinde neler olacak?

Neden Müslüm Baba'nın müzesi şehir dışına taşınmak isteniyor?

Bakalım Hz. Mehdi ile ilgili bu yeni hadise ne diyecekler?

Devletimiz Güneydoğu'da vatandaşın kendini savunma hakkını legal hale

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e Cevap

Işid Kütüb-i Sitte'ye uyuyor, neden kızıyorsunuz?

Ahmedinejad: ABD Hz. Mehdi'yi yakalamaya çalışıyor

%40 lara gerileyen oylar sonucunda Tayyip Erdoğan'a çözüm

Başkanlık sistemi dünyanın başına bela olmuş bir sistemdir!

AKP'nin oyları neden düştü? Suç Davutoğlu'nda mı?

Süreç ancak PKK'nın ve Öcalan'ın lehine işlerse devam eder

PKK Güneydoğu'da hâkimiyet sağlamışken, nasıl seçimler yapılabiliyor?

Başkanlık sistemiyle Türkiye Türklük ve İslam âleminden tamamen koparılacak!

Allah dünyayı geçim derdi yaşansın, hayatla boğuşulsun diye yaratmadı

Kayahan, acizlik, ölüm ve gerçek Sevgili'ye kavuşmak

Ordu PKK'ya karşı caydırıcı olacak roketler ve silahlar hazırlasın

1125 örgütten ortak bildiri: Ülkeyi böldürmeyiz, başkanlığı kabul etmeyiz!

Bu dünyada telaşa ve korkuya kapılmamanın tek yolu var...

Türkiye Türkiye olalı PKK'nın karşısında hiç bu kadar şahsiyetsizleşme

Gaziantep'te yapılan 'Barış, kardeşlik ve Birliğe Çağrı' konferan

Özgecan'ın katilini idam edelim de, Öcalan2ı serbest mi bırakalım

Devlet Bahçeli Türkiye'nin bölünmesine karşı daha çok kükresin!

Başkanlık sistemi, federasyon, Komünist Kürdistan ve katillerin affedilişi

Hz. Mehdi'nin müthiş bir ilmi olacak...

Başkanlık sistemi Türkiye'yi bölmenin diğer adıdır!

Kuş ve domuz gribi Hz. Mehdi'nin zuhur alameti...

Güneydoğu 2015 seçimlerine silah tehdidiyle hazırlanıyor!

CHP ve Kılıçdaroğlu bu ülkenin asla bölünmeyeceğini cesurca dile getirsin!

Her insan beyninin içindeki 1 mm. küplük alanda yaşar...

Hz. Mehdi ölümle tehdit edildikten sonra kendisine biat edilmesini kabul edecek

İngiltere kraliçesinin Buckhingam'ının bir duvarı Erdoğan'ın Aksaray&a

Bir mezhebe göre helal olan diğer mezhebe göre haram oluyor...

Derin dünya devletinin Türkiye'yi parçalama planı

Bu ülkede PKK'yı ve Öcalan'ı kim affetme cesareti gösterebilir

İslam âlemi Kuran'ı terk ettiği için bu halde...

Öcalan'ın İmralı'dan çıkarılıp başka bir hapishaneye geçirilmesi çok t

Hz. Mehdi soru sormaz, tüm sorulara cevap verir...

Türkiye'nin kaderi dünya hâkimiyetidir...

Batı dünyası Işid'e karşı kuyruğunu kıstıran PKK'ya karşı sessizliğini

Türkiye'nin Şangay ekibine girmesi korkunç bir hatadır!

Işid, Armagedon ve Mehdiyet...

Peki, PKK'ya silahın dışında ne verelim?

Bediüzzaman Mehdi değildir, 13. yüzyılın müceddidir

Hz. Hızır, Masonlar ve Tapınak Şövalyeleriyle Ortadoğu’yu dizayn ediyo

Masonların gizli sembolleri ile Mehdiyet arasındaki bağlantı ne?

Biz Amerika, Çin, Rusya gibi süper devlet değiliz!

Ölüm anında neler yaşayacağız?

Ekmeleddin İhsanoğlu neden Tayyip Erdoğan’ın karşısında kaybetti?

Hz. Yusuf ve Hz. Mehdi arasındaki benzerlikler neler-1

PKK’nın hemşerilik damarına karşı devlet İslam damarını kullanmalı

Nostradamus'un kehanetlerindeki önemli sır ne?

PKK terörüne karşı devlet acil milli seferberlik ilan etmeli...

PKK İran'da böyle şımarabilir mi?

Depremlerin artması Hz. Mehdinin çıkış alametidir

Dindar gösterilmeye çalışılan Öcalan'ın gerçek yüzü

Gülen'le, paralel devletle uğraşmayı bırakıp PKK'ya bakın!

Tuncay Özkan özür dileyecek mi?

AKP'nin Kürt açılımı ve gizliden Güneydoğu'yu bölme planları

Türkiye güçlü olmalı...

CIA uzmanı Henry Barkey Türkiye'deki seçim sonuçlarını açıklıyor!

Hepimiz gerçekten uykuda mıyız, yoksa ölünce mi uyanacağız?

Dünyadaki tüm olaylar hızla Mehdiyet denizine akar...

Fethullah Gülen cemaatinin yok olmasını isteyenler ne kazanacaklar?

Tayyip Erdoğan mı Mehdi, yoksa Fethullah Gülen mi?

Darwin'in Türk milletine bakış açısı nasıldı?

Öyle bir şehirde yaşıyorum ki ben

Küçücük bir arının bu kadar fedakâr olması evrimle açıklanabilir mi?

Ahir zaman tebliğcisi misin?

Suriye'nin çöküşü Hz. Mehdi'nin çıkış alameti mi?

Abdurrahman Dilipak'ı gizliden gizliye saran Mehdi korkusu...

Ey Müslümanlar, çekişip birbirinize düşmeyin!

Abdülkadir Molla'yı astınız da rahatladınız mı?

Fethullah Gülen sırtındaki hançerden nasıl kurtulur?

Peygamberimiz 1400 yıl önce Suriye'de yaşanacakları nasıl bildirdi?

Truman Show

Gezi Parkı, Otpor ve New York panelinin arka planı...

Şimdi de sıra Suriye'nin kimyasal silahlarına geldi...

Şafak Pavey'e cevap!

Hakan Fidan, Tayyip Erdoğan ve ortada dönen kirli operasyon...

Kambriyen canlıları 530 milyon yıl önce aniden ortaya çıkmadı mı..

Demokratikleşme paketi Türkiye için yeni bir kapı açacak mı?

PKK'ya taviz vermek çözüm mü?

Emperyalizmin kralları 'Tayyip gitsin Gül gelsin' diyorsa...

Küresel güçler devletleri nasıl çökertiyor?

Kürt kardeşlerimiz bölünmeye karşılar!

Erdoğan'a Yanıt : Federasyon ve özerklik bölünmenin kibar isimleridir...