Öyleyse Çankaya Kimin Taşeronu?

Gölge Adam

Öyleyse Çankaya Kimin Taşeronu?

Türkiye artan çatışmaları ve Başbakanın "PKK dış güçlerin taşeronu" iddialarını tartışırken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye’nin kentsel alanlarını, ormanlarını, doğal kaynaklarını yabancı ve yerli sermayenin talanına açan iki kritik kanunu sessiz sedasız onayladı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5995 sayılı "Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 5998 sayılı "Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"u onayladı. Cumhurbaşkanı Gül bu iki kanuna verdiği onayla, "ülkenin bölünmez bütünlüğü" benzeri sözlerin siyasetçilerin diline pelesenk olduğu günlerde Türkiye'nin kent alanlarını, ormanlarını, doğal kaynaklarını yabancı sermaye başta olmak üzere kar hırsı dışında hiçbir şey gözetmeyen talancıların ellerine teslim eden süreci başlattı. Uzun süredir tartışılmakta olan bu iki kanunun ülkeye bedelinin çok ağır olacağı yönünde birçok uyarı yapılmıştı.

Bugüne kadar oturduğu koltukta AKP’nin kendisine ilettiği kanunları değerlendirirken hiçbir zaman "kamu yararı" gözettiği görülmeyen Gül, bu iki kanun söz konusu olduğunda da kendisinden bekleneni yaptı; ülkeye büyük zarar verecek kanunları hiçbir çekince koymadan bir çırpıda onayladı.

Kazdağları, Kozlak yaylası, Çaldağı bu ülkenin toprağı değil mi?
5995 sayılı "Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", daha önce Anayasa Mahkemesi’nin 5177 sayılı yasa ile değiştirilen 3213 Sayılı Maden Kanunu’nun 7. maddesini anayasaya aykırı bularak iptal etmesi üzerine ortaya çıkan yasal boşluğu gidermek üzere çıkarıldı.

Anayasa Mahkemesi, bu kararı verirken, madencilik adı altında hiçbir çevre koruma kaygısı taşımadan, ülkemizin yer altı varlıklarının yabancı ve yerli sermayenin talanına açılmasına ve Bergama hareketi ile elde edilen hukuksal kazanımın yok edilmesi amacıyla yapılmaya çalışılan düzenlemeye "dur" demişti.

Daha sonra Danıştay 8. Dairesi Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nin iptali istenen bütün maddeleri hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı verdi. Danıştay kararının gerekçesi şöyle açıklandı:
"Orman, muhafaza ormanı, ağaçlandırma alanları, kara avcılığı alanları, özel koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, tarım, mera, sit alanları, su havzaları, kıyı alanları ve sahil şeritleri, karasuları, turizm bölgeleri, alanları ve merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, askeri yasak bölgeler ve imar alanları ile mücavir alanlarda(...) yapılacak maden arama ve işletme faaliyetlerinin neden olabileceği zararlar ve bu alanların geri kazanılmasının olanaksızlaşması, Anayasa‘nın ve bu alanlara ilişkin özel düzenlemeler ile Anayasa‘nın 90. maddesine göre onaylanmış çevrenin korunmasına ilişkin uluslararası anlaşmaların ihlali anlamına gelecektir.(...) Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazete‘de yayımlanmasından bir yıl sonra yürürlüğe girecek olmasının Yönetmeliği bu süre için, hukuka uygun hale getireceğini kabul etmek, Anayasa ve yukarıda sayılan yasalarla Devlete verilen çevre koruma görevinin yerine getirilmesini olanaksız kılar."

Ancak AKP hükümeti çevreyi de Türkiye’nin kaynaklarını da korumaya gerek duymadı. Maden şirketlerini kollayan düzenlemeler birkaç ayak oyunuyla son yapılan değişikliğe de konuldu.

Düzenleme henüz yasalaşmadan TEMA Vakfı tarafından yapılan bir toplantıda konuşan vakfın hukuk danışmanı Avukat Ömer Aykul oynanan AKP’nin "yargıyı nasıl kandırdığını" şöyle anlattı:
"Bu tasarının sihirli kelimesi ‘kazanılmış hak’tır. Temel ve çok önemli bir hukuki kavram olan ‘kazanılmış hak’ kavramı, bu tasarıda Anayasa Mahkemesi kararını etkisiz hale getirmek için son derecede mükemmel olarak kullanılmıştır. Bu tasarı ile iptal kararları öncesi mevcut maden ruhsatlarının tamamı ‘kazanılmış hak’ olarak kabul edilmiştir. Herkesçe çok iyi bilinmektedir ki ülke topraklarında maden ruhsatı verilmemiş yer hemen hemen yok gibidir. Bunların tamamı bu tasarı yasalaşırsa iptal kararı öncesi hukuka tabi olacaklardır. Dolayısıyla elde iptal kararlarına uygun bir yasa olacak ama faaliyetler iptal öncesi hukuki rejime tabi olacaktır."

Aynı toplantıda konuşan Yüksek Jeoloji Mühendisi Tahir Öngür, "söz konusu tasarıya göre bir yatırımda ‘kamu yararı’ olup olmadığına atanmış bürokratlardan oluşan 5 kişilik bir Kurul karar verecek. Üstelik gerektiğinde bu Kurul’a yatırımcı da katılabilecek. Koruma alanları, su havzaları, ormanlar, yaban hayatı koruma ve gelişim alanları, milli parklar, muhafaza ormanları, sıradan izinlerle madencilik işletmelerine açılacak. Bir kere hak verilenler, işleri bitene kadar hak sahibi kalacak. Yasalaşması halinde Kazdağları, Kozak Yaylası, Artvin, Doğu Karadeniz Dağları, Çaldağı, kıyılar, nehirler, su havzaları hepsi bu değişiklikten doğrudan etkilenecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan kanunda da "kamu yararı" ilkesi gözetilmedi.

Bu ülkenin mahkeme kararlarının arkasından dolanılıyor
"Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa" göre, madencilik faaliyetlerinin yapılması ve ruhsatlandırma işlemlerinin yürütülmesi, gerekli görülen durumlarda, ilgili kuruluşların da görüşleri alınarak ve ruhsat verilmiş alanlarda kazanılmış haklar korunarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kısıtlanabilecek. Kısıtlama gerekçesi ortadan kalkan alanlar, ihale yoluyla aramalara açılabilecek.

Burada yer alan "kazanılmış hak" ifadesiyle Türkiye’nin dört bir yanında maden aramakta olan şirketler Avukat Aykul'un da dediği gibi, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı iptal kararı öncesi hukukuna tabi olacaklar, ancak yasa değiştiği için yeni hukuk Anayasa Mahkemesi’nin iptal uygun olacak. Burada yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kısıtlanabilecek ifadesi ise Danıştay’ın yürütmeyi durdurma gerekçesinde yer alan "Devlete verilen çevre koruma görevinin yerine getirilmesini olanaksız kılar" ifadesi düşünülerek kanuna eklendi. Böylece Bakanlığın çevreyi koruma görevini yerine getireceği izlenimi yaratılmış oldu. Ancak, tabii ki, bakanlık bu görevi yerine getirmek yerine, maden şirketlerine maden işletme hakkı vermek için gösterdiği gayretkeşliği sürdürecek. Bu ifade sadece hukuku atlatmak amacını taşıyor.

Kanunda ayrıca, "Devlet ormanları içinde yapılacak maden arama ve işletme faaliyetleriyle, bu faaliyetler için zorunlu ve ruhsat süresine bağlı olarak yapılan geçici tesislere, Orman Kanunu hükümleri uygulanacak" denilirken, "Yaban hayatını koruma ve geliştirme sahalarında maden arama ve işletme faaliyetleriyle, bu faaliyetler için gerekli geçici tesislere çevresel etki değerlendirme raporunda belirlenen esaslar dahilinde izin verilecek."

Böylece, özellikle odaların maden aramalarında ÇED raporu istenmesi talebi orman alanları için geçerli olmayacak. ÇED raporu zorunluluğu sadece "yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları" ile sınırlandırılmış oldu.

Kanunda, "İçme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su seviyesinden itibaren 1000-2000 metre mesafe genişliğindeki şeritte, galeri usulü patlama yapılmaması ve alıcı ortama arıtma yapılmadan doğrudan su deşarj edilmemesi şartıyla madencilik faaliyetlerine izin verilebilecek" denilerek 2000 metreye kadar olan alanlarda maden çıkarmak için ÇED raporuna gerek bırakılmıyor. "2000 metreden sonraki koruma alanı çinde, çevresel etki değerlendirme raporuna göre uygun bulunan maden istihracı ve her türlü tesis yapılabilecek" denilerek ÇED raporunun sadece 2000 metreden sonraki koruma alanlarında isteneceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı kentleri ranta açmakta da beis görmedi
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5998 sayılı "Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"u onayladı. Kanun, "kentsel dönüşüm" adı altında kentlerin talana açılmasına olanak sağladığı gibi AKP’li olmayan ilçe belediyelerin çıkardığı zorlukları ortadan kaldırmak amacıyla büyükşehir belediyelerinin yetkilerini de genişletiyor.

Kanuna göre, büyükşehir belediyeleri, konut, sanayi, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanlarında rekreasyon ve sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilecek. Bir alanın kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilebilmesi için alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şartı aranacak.

Onay, Oferlerin yüzünü güldürdü
Kentsel dönüşüm Türkiye’nin gündemine İsrail’li Ofer şirketine verilmek istenen Galataport ihalesiyle gelmişti. İhale iptal edilince eli boş kalan işadamı Eyal Ofer, "AKP’nin hazırladığı, Cumhurbaşkanı Gül’ün onayladığı Belediye Kanunu ile kendisini gibi uluslararası rantçıları sevindireceğinin kokusunu almış olmalı ki" bu yılın başında Özelleştirme İdaresi’nin yeniden ihaleye çıkarmayı hazırladığı Galataport’la ilgilenebileceklerini açıklamıştı.

Ofer gibileri sevindirecek olan Beledeyi Kanunu, Ayazma’da ve Sulukule’de kentsel dönüşüm gerekçesiyle sokağa atılanlar ile Ayvansaray’da evleri yıkılanlar gibi yoksulları "üzmeyi" sürdürecek. Başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde yaşayan halkın yaşam alanlarını ellerinden alarak sermayeye devretmeyi kolaylaştıran Belediye Kanunu’nun binlerce insanı daha mağdur etmesi bekleniyor.

Düzenleme kapsamına "imarlı-imarsız, yapılı-yapısız tüm alanlar" ve belediye sınırları içerisinde kalan mücavir alanlar dönüşüm kapsamı içerisine alınmış oldu. Ayrıca, ortalama bir kent büyüklüğündeki 500 hektara kadar alanlar dönüşüm alanı ilan edilebilecek.

Mimarlar Odası, Belediye Kanunu’nun mecliste kabul edilmesi üzerine yaptığı açıklamada, büyükşehir belediyesine verilen geniş yetkileri eleştirmişti:
"İlçe belediyeleri yok sayılarak, dönüşüm alanı ilan edilmiş tüm alanlarda rutin ruhsat-iskân, iş yeri açma izni gibi yetkileri de büyükşehir belediyelerine devredilmektedir. Bu yasayla büyükşehir belediyesi bünyesindeki bir ilçe belediyesinin tüm alanları kentsel dönüşüm alanı ilan edilebilir ve bu alandaki tüm imar uygulama yetkilerine el konulabilmektedir."

Kanunun 73. maddesi kapsamında büyükşehir belediyesinin yetkileri genişletilerek, ilçe belediyelerinin projeleri engellemesinin önüne geçiliyor.

Daha önce tarihi alanlar TOKİ üzerinden, diğer kentsel alanlar Belediyeler Kanunu’na göre kentsel dönüşüme açılıyordu. Ancak büyükşehir ve ilçe belediyelerinin farklı partilerden olması durumunda ilçe belediyelerinin engellemeleriyle karşılaşılabiliyordu. İlçe belediyeleri bazı durumlarda yerel halkın çok tepki gösterdiği projelere onay veremedikleri için büyükşehir belediyelerine engel çıkarıyorlardı. Yeni düzenlemeyle halkın ilçe belediyeleri üzerinde kuracağı baskı da kentsel dönüşümü engelleyemeyecek.

 

24.06.2010 (Gölge Adam)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

FİDAN VE İSTİFA... KAPTAN Yazdı

YAŞASIN CUMHURİYET/ ARZU KÖK yazdı

Dinle Kalkınmış, Devrimle Geri Kalmış Ülke Gösteremezsiniz!

Sürdürülebilir Mali Politikalarla Sürdürülemeyen Emeklilik Mahinur Şahbaz

SONRA YAPILACAK TEK ŞEY VAR

Babam/...Arzu Kök

Tahir Canan'dan Yediği yemeğin parası isteniyor...

23 Nisan / ARZU KÖK

ÇÖLDE OLUŞTURULAN VAHALAR / ARZU KÖK

TARİHE DÜŞEN KARA BİR LEKE...PROF.DR.LEVENT SEÇER

SAVAŞA VE SAVAŞLARA HAYIR/ Şenol Eker

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.../ Arzu Kök

TGB ve Sorumluluk...

TGB'liler Sizler Hainsiniz...

Fıkra Selah Hoca'dan Yorum Benden...

Bizim Varak Size Küçük Gelmiş Olabilir Mi?

Gaziantepspor ve İbrahim Kızıl ve de Ata Aksu..

Prensip Sahibi Yaşar Ağyüz !

98 Trilyonluk ihale...

Sizin hiçbir suçunuz yok küçük hanımlar/SUHAM ELMAS- BAHREYN

24 OCAK EKONOMİK KARARLARI -2 / Erkan Türüdü

24 OCAK EKONOMİK KARARLARI-1 / Erkan Türüdü

24 OCAK KARARLARI /Hasan Mahmut Devrez

İSHAK KONYA'YA..

Cehaletin Sesi Aklı Susturuyor.../ Arzu KÖK

Son pişmanlık!

İşte Yılın Fıkrası..

BU UNUTULUR MU ? (Ama malesef unuttuk...)

ERKEK EGEMEN POLİTİKALAR VE TECAVÜZ.../ Arzu KÖK

YAŞASIN CUMHURİYET / Arzu KÖK

ÇARESİZLİĞİN RESMİ YAPILABİLİR Mİ?.../ ARZU KÖK

Issız ada Lütfen okuyun.!!!!!!!!!!!!!!!‏

Kim kaleme aldıysa eline yüreğine sağlık...‏

EKİM AYINDA İDAM EDİLEN YOLDAŞLARIMIZA,

ŞİVEYDİZ/.. Ahmet AYAZ Yazdı..

BATAN GEMİ VE BİREYLER /Arzu Kök

12 EYLÜL DARBE SÜRECİNİ KISACA HATIRLASAK…/Fatih Aydın

bugün oniki eylül...‏/selah özakın

YOK EDİLMİŞ ZENGİNLİKLERİMİZ…/Fatih Aydın

"İKONCAN" lar'dan KUAFÖR' lük Stil'leri / Ali YATKIN

M. Ali DIYARBAKIRLIOGLU..Ressam... Arkadaşlarım

Kayserilinin Biri/ Ali Kıroğlu

ÇOK ÖNEMLİ OKUYUN-OKUYUN-BİR DAHA OKUYUN.......

KANDİL TOPRAKLAMA MI?

SOMALİ ÇIKARTMASI, PARDON SHOW’U../Fatih Aydın

MİHRİ Belli

FUTBOL ASLA SADECE FUTBOL DEĞİLDİR! /Levent Turhan

MEMLEKET’DEKİ OYUN HAVALARI -AŞIRI SICAKLARDA DOST MECLİSLERİ/ ALİ YAT

SOPALI TÜRKLER KİMİN KAHRAMANI ?

DÜNYEVİLEŞ ME

Fatih Aydın / DEMOKRATİKLEŞİYOR MUYUZ?

Acil Haber

Bu Yazı Canınızı Sıkabilir

GAZİANTEP TÜRKİYENİN 6 NCI BÜYÜK ŞEHRİ DENİLİYOR,/‏Mustafa Kurtbey

Mısır Devrimi Devam Ediyor / Ergin Yıldızoğlu

Antep Erkekleri Ne İstiyor Biliyor musunuz?

BATAKLIĞIN ADI SPOR OLURSA…/ Fatih Aydın

ESNAF lardan - ARŞİV ler / Ali YATKIN

yüzde ellinin sırrı?

Siyasi mizah gazetesi: Marko Paşa - Diyar Saraçoğlu

CAN ATAKLININ YAZISI.. DORT GÜN İÇİNDE SADECE 11 KİŞİYE YOLLAYIN‏

BİLGİSAYAR TERİMLERİNİN OSMANLICA MEALLERİ...‏

İcradan yazı gelirse ne yapılmalı‏

Balıklar ve İnsanlar

BİZ MASUMUZ

Bugün Yazı Yok

SEÇİM-LER VE SONRA-LAR / Ali Yatkın

Aday Ama Hücrede/ Orhan Bursalı. Cumhuriyet Gazetesi

Hoca Kendini Helak Edecek

ELDEN ÖDEME!

Halit Çelenk’e

Yılın Fıkrası

Hangi Hastayı Ameliyat Etmek Daha Kolay ?

“TORBA” landık “ÇUVALLADIK”/Ali YATKIN

Harika Bir Yazı

ÇOCUKLUĞUMUZDA...

EKONOMİK BÜYÜME KANDIRMACASI

RÜZGAR GİBİ GEÇTİ / ALİ Yatkın

68 Kuşağının Anlatılmayan Öyküsü‏

Yetenekli Çocuk !

"DİPLOMA KUAFÖRLER'İ" / Ali Yatkın

AKARYAKITTA NASIL KAZIKLANIYORUZ?/ Mustafa Kızıklı

İLK BATILILAŞMA KAHRAMANIMIZ: II. MAHMUT/ Hasan TÜLÜCEOĞLU

"Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın!"

14 Ocak Cephesi kuruluş bildirgesi - Tunus

"PARA PARA PARA"/ Ali YATKIN

İDEAL ERKEK NASIL BİRİ

"YENİ YIL" ve "TAKVİM YAPRAKLARI" / Ali YATKIN

MİLLETİN VE DEVLETİN BEKAASI İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ /Mustafa KIZIKLI

EŞEĞİNE GÜCÜ YETMEYEN SEMERİNİ DÖVERMİŞ/Mustafa KIZIKLI

Başbakan Bunları Söylemedim Diyebiliyor Mu?/Burhan ÖZBEY

ÇOK DİLLİ SENFONİ /Hasan TÜLÜCEOĞLU

Yolsuzluk iddiaları ve “suskunluk!” /BURHAN ÖZBEY

İki dil mi? İkincisi Laz’ca, Çerkez’ce, Gürcü’ce yoksa Boşnak&

Kılıçdaroğlu ve Batum bunu bize nasıl açıklayacaklar?/BURHAN ÖZBEY

YUMURTAYI HANGİ UCUNDAN ATMALI? /Hasan TÜLÜCEOĞLU

Sosyal patlamanın ayak sesleri /BURHAN ÖZBEY

" O tokat"/ Burhan Özbey

“Utanç yılları”nın acı tablosu /BURHAN ÖZBEY

Beyaz Ayı

Sömürgen ülke yönetimlerinde "dini hassasiyet avcıları!"/ Burhan Özbey

Esaret cesaretsizlikle gelir.../BURHAN ÖZBEY

"3M rüşveti"nin soruşturması ne oldu? Takipçiyiz.../ Burhan Özbey

Papazın Papaganı!..

Tam Aziz Nesinlik....Fıkra gibi ya....!

POLAT’IN SECDESİ /Hasan TÜLÜCEOĞLU

"décapiter" ne demek?‏

TÜRBANA SERBESTLİK GELİR Mİ? /Hasan TÜLÜCEOĞLU

EĞİTİMDE DEĞİŞMEYEN-Hasan TÜLÜCEOĞLU

Kuaförler- Nişantaşlılar- Ali Yatkın

EZANIN TÜRKÇE OKUNMASININ ÖYKÜSÜ

Sezen Aksu'ya Açık Mektup

82 ANAYASASININ KALICILIĞI-Hasan TÜLÜCEOĞLU

HALA EVET DEMEK İSTEYENLER İYİ OKUYUP DÜŞÜNSÜNLER

SULTAN ABDULAZİZ’İN MENDERES BENZERLİĞİ- Hasan Tülüceoğlu

CENNETLİK

Neden Hayır? Celal Topkan- Adıyaman Eski Milletvekili

Biraz da Gülelim

KUŞATILAN ÇEVREMİZ

Yandaşlar nasıl ve niçin vergi kaçırır ?

LAYIGLIG NEDİR?

AZİZ NESİN’İN DEDİĞİ DOĞRU DEĞİLSE! Hasan TÜLÜCEOĞLU

ANAYASA PAKETİ KÖŞESİZ VE DÜZ…

MUCİZE BESİNLER

Araplarda Kadını Adı!..

ASIL FAKTÖR KÜRT HALKI Hasan TÜLÜCEOĞLU

Bu Fıkrayı Yalnızca Türkler Anlar!

GEMİ’DEN EKSEN’E, İŞMAM ANAYASA MAHKEMESİNDE-Hasan TÜLÜCEOĞLU

MAĞDUR PERİNÇEK’İN HAKKINA SAHİP ÇIKMAM, MAĞRUR ERDOĞAN’I ELEŞTİRMEM

SINIF İLE ETNİSİTE: GERÇEKTEN BAĞDAŞMAZ MI?

Kanserin Ölümü( Mutlaka Okuyun)

Milli Piyango !...

İnsan Olmak

İnternete Düşenler !...

O GEMİDE ASLINDA KİMLER VARDI?

AYNI TEZGAH-- AYNI EKİP--YENİ AK-TİVİSTLER:

Maillere Bakmak !

Hapı yuttun oğlum....

YENİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEDİKLERİ BU

*HAZIRCEVAP...*

Ölmeyen Deniz'den

Ali Yatkın'dan Mektup Var

Fıkra..Superrr

KADIN KAMYON ŞÖFÖRÜ OLURSA

Siz Potomyayı bilir misiniz?

Ali Yatkın'dan Mektup Var...

Hesap Ortada

''YAKIŞIR OĞLUMUZA''

Öbür Dünyada Maliye Var mı?

Zamane Tıp Fakültesi

Ali Yatkın'dan Mektup Var

*HAZIRCEVAP...*

Ali Yatkın'dan Mektup Var...

Unutmayın ..Bu yalnızca bir Fıkra

TEMEL FBI MÜLAKATINDA !

Mümkünse Okuyun

NEOLİBERAL BELEDİYECİLİK SOYGUNCULUKTUR…

DEVLET BALONLARIMI GERİ VER

Temel ile Fadime

Ali Yatkın'dan Mektup Var

Kızılderililer !

ÖĞRETMEK, SEVMEKLE BAŞLAR

RAHMET OKUMAK......

SOL ne Demek SAĞ ne Demek ?

ZEKİ KADINLARA SAYGILARIMLA……..

Banu Avar'dan Çağrı...

Ağzına sağlık Gülse Birsel...

Eğer Birgün Müdür Olursanız !

Biraz da Gülelim

Hayatın bize 45 dersi‏

Pakize Suda'ya Teşekkürler

MUTHiS BiR ZAHiDE UCAR YAZISI HEMEN OKUYUNUZ

Tüm erkeklere sevgilerimle...‏

TAYYİP ERDOĞAN’A GÜVENDİM ,O BENİM HIYARLIĞIM

TECAVÜZ

BUGÜN YAZI YOK

Önemlidir

AMERİKAN SÜT TOZU

Ali Yatkın'dan Mektup Var

Hayat kurtaran teknikler

Savaş Süzal Amerika'dan Bildiriyor

Bu yazıyı yazan "yürekli" gazeteci hanımı kutluyorum..‏

antepli pambık prenses ve yeddi gudduklar süper ya çok güldüm‏

Kürt sorunu...‏

Haceli’ye acil mektup

Tayyip'in Saati !

TANRI NE MÜHENDİSİ ?

Kalıplaşmış kafalara bunu anlatmak kolay değil.

*Dünya Rakı Günü **

İşte Biz Böyle Yaparız !

Evlilik Nedir ?

Arkadaş Önemli

ALİ YATKIN DOMUZ GRİBİ HAKKINDA YAZI‏

Güler Zere'yi öldürüyorlar

Erzurumlular liyahh..‏

1 KASIM 2009 GÜNÜ SABİT TELEFONLARI SUSTURUYORUZ.

Avusturalya ya mı gitsek ne!!!!!!!!!!

Yeni Evli Çift !

Benim HAKKIMI kim yiyorsa Haram Zıkkım olsun...

ÖNEMLİ BİLGİ... LÜTFEN OKUYUNUZ

Ve kavga böyle başladı...

Biyoloji Sınavı !

İŞBİRLİKÇİLER

Markete gittiniz.

Mafya, Küresel kapitalizm ve Devlet

Günaydınnnn‏....

ONLAR YASAKLIYOR... BİZ YÜRÜYECEĞİZ...

Ne güzel cahildik(!).

Antepli ve Sigara Yasağı !...

Bildirmece

İki Resim Arasındaki Farka Yanıt !

LÜTFEN OKUYUNUZ ..... ( Çok önemli )

MİLLETVEKILLERIMIZ KPSS'YE GIRSIN

YOK BÖYLE BİR TEMEL FIKRASI ::))))‏

KEZBAN SENDEN SONRA NE OROSPULAR TÜREDİ'Kİ!!!

KÜRESEL VAMPİR

**Bir sürpriz, ister inan ister inanma***

Ata Sözlerindeki Tezatlar

Liberalizm, Kapitalizm ve Sol

BU RAKAMLARA DİKKAT!!!!

AÇILIMIN ARKASINDA NE VAR?

Kocanın Has'ı Sarhoşken Belli Olur..

S a d a k a t..... ( ! ) :-))))

ÖNEMLİ........

“Musa’lı Faizli Forex, İsa’lı Sezar Forex’i ve İslami Fa

Vahbi Koç'tan Anlamlı Bir Nasihat

En Derin Çingeneyim…

İki resim iki seçenek ( Doğu Perinçek )

Sigara Yasağı Faşizmdir

İşkencecilerin yargılandığı bir ülke istiyoruz!

Dincileşme, reklam, ticaret... hepsi bir arada

Gericilik Ergenekon'la sıvanır mı?

OHH BEEE....NE MUTLU BİZEEE

İBRET ALINACAK BİR HİKAYE, ZOR BİR SINAV

FALCI

HİTİT DUASI

Su Nasıl İçilmeli?

ERTUĞRUL ÖZKÖK'E YANIT : "BORÇLUSUN!"

Yeni 68'li

Başbakan'a Hindistan'da Ne Verdiler?

VEEE, SAKIN ÇIĞLIK ATMAYIN !

ZEYTİNİN TERİ

İşçinin Parasıyla Sömürü Nasıl Artırılır?

BELKİ OKUDUNUZ AMA BİR DAHA OKUYUNUZ..

Yav Bırak Mustafa Abi Yaa!?

Türkiye'de İnternet siteleri paralı olur mu?

Aşk Antepfıstığı mıdır?

Pezevengin asıl anlamı !

İhanet Fuarı: Gaziantep’ten Antep’e giden yol...

Fıkralar !

KENTİN SESİ - Gaziantep Yazıları

Atatürk Döneminde Torpil Nasıl Yapılır ?

Dikkatli Okumanızı Öneriyorum

Kentin Sesi- Gaziantep Yazıları

ANTEPLİ Bir Kebapçının Reklam Broşüründen Harfi Harfine Alınmıştır

YAZIK OLDU VALİLİK MAKAMINA

Ömür Dediğin

Süperrrr...

ÖPÜCÜK HESABI

Yeter ki Emret '

Kadındır Dikkat !

*SADRAZAM*

Babası Öldü

Can Yücel Efsaneleri

Soykırım yapmadık, vatan savunduk.. özür dilemiyoruz...

erkek beyni pahalı :)

ATATÜRKÜN YAVERİNDEN BİR ANI KESİNLİKLE OKUYUN!....

ÜMRANİYE bOMBALARI

Nasıl Ölmek İstersiniz?

İş görüşmesi

DİLE BENDEN NE DİLERSEN !..

TÜRK CEHENNEMİ

İŞTE ERGENEKON SAVCISI

İmam ve Tanrı ...

Edison Cennete Gider mi? Ve Cansız Hoca

Bizim Temel Hacca Gitmiş !..

İçimizdeki Tehlike